หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานรายรับ - รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนโพธิ์ศรี ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานรายรับ - รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองขี้เหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานรายรับ - รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ารี ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 17 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 และรายไตรมาสที่ 2 [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 113  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล ประจำปี 2563 [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 75  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลต าบลห้วยกรดพัฒนา ประจ ำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 75  
 
รายงานผลการดำเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 85  
 
รายงานสรุปผลการเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการประเมินนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 89  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 104  
 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 98  
 
  (1)     2