หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 และรายไตรมาสที่ 2 [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล ประจำปี 2563 [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลต าบลห้วยกรดพัฒนา ประจ ำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานผลการดำเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานสรุปผลการเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการประเมินนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานผลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (รอบที่ ๑ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
  (1)     2