หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) [ 18 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๓ สมัยที ๔ [ 6 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา เรื่อง แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา (ครั้งที่ 2) [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา เรื่อง แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา [ 25 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 14 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา เรื่อง การลงเวลามาปฏิบัติราชการ การกำหนดจำนวนครั้งของการลา หรือการมาทำงานสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่นขั้นเงินเดือน ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1) [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา เรื่อง หลักนเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2564 - 2566) [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ารี เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
  (1)     2      3      4      5