หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมงานด้านสาธาณสุขฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ [ 15 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบารท้องถิ่น [ 31 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยห้วยกรดพัฒนา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถ่น [ 31 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 20 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๓ สมัยที่ ๓ [ 13 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา เรื่อง แนวทางปฏิบัติประมวลจริยธรรมของพนักงานของเทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา [ 11 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลสามัญตำแหน่งสายงานบริหาร ประเภทอำนวยการท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่าง [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง การผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง การผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาด จาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) (ฉบับที่ 4) [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
  (1)     2      3      4