หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลสามัญตำแหน่งสายงานบริหาร ประเภทอำนวยการท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่าง [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง การผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง การผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาด จาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) (ฉบับที่ 4) [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา เรื่อง รายงานการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา (รอบ ๖ เดือน) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศ นโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ของเทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานของเทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ข้อบังคับเทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนาว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
  (1)     2